Sahih Al Bukhari

Is blog ko use karne se pahle sabse niche (Footer par) diye gaye note par tawajjo dein.

[An effort of Iqrakitab.com]


Sahih al Bukhari hadith ka majmua hai jise Imam Muhammad al-Bukhari (d. 256 AH/870 AD) ne compile kiya tha. Agar Quran ke baad kisi kitab ka darja aata hai to wo hai Imam Bukhari ki saheeha ka jise imam Bukhari ne riwayat kiya hai. Imam Bukhari ek bade Imam, ulema, Ameer hai unke jo hadith par eeman rakhte hai, Abu ‘Abd-Allaah Muhammad ibn Ismaa’eel ibn Ibraaheem al-Bukhaari. Inki wiladat Bukhaara me hui thi 194 AH me, aur wo yateem hi bade hue. Inhone bachpan me hi apni roshni kho di thi fir Allah ne inko roshni ata kari. Wo bachpan se hi hadith yaad karne lage the aur wo gani the isme, Allah inpar apni rahmat kare. Sahih al Bukhari me takreeban 7500 hadith hai (with repetitions) aur 97 kitabe hai. More Information ..

1. Kitab al Wahee:                      1 – 7

2. Kitab al Eeman :                    8   to   58

3. Kitab al Ilm :                         59 to 134

5. Kitab al Ghusl :                       248-293

6. Kitab al Haiz :                         294  to  333

7. Kitab al Tayammum :          334  to  348

11. Kitab-Ul-Jumu’ah :             876 to 941

12. Kitab Salaat al Khauf :        942 to 947

13. Kitab al Eidain :                    948 to 989

14. Kitab Al Witr :                      990 to 1004

15. Kitab al-Istisqa’ :               1005 to 1039

23. Kitabul Janaiz :                   1237 to 1394

24. Kitab al Zakat :                   1395 to 1512

30. Kitabul Saum :                     1891 to 2007

35. Kitab as Salam :                   2239 to 2256

36. Kitab-Us-Shu’fa :                 2257 to 2259

37. Kitab-Ul-Ijara’at :                2260 to 2286

38. Kitab-Al-Hawaala :             2287 to 2289

39. Kitab-Al-Kafalah :               2290 to 2298

43. Kitab Fee Al Istiqraad :      2385 to 2409

57. Kitab Farz al Khamus :      3091 to 3155

%d bloggers like this: